John Barry

John Barry

Tiểu sử

Được biết đến: Sound

Sinh nhật: 1933-11-03

Nơi Sinh: York, North Yorkshire, England, UK

Còn được Biết đến Như: