Chris Diamantopoulos

Chris Diamantopoulos

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1975-05-09

Nơi Sinh: Toronto, Ontario, Canada

Còn được Biết đến Như: